Yamasoba D#, Kimura I#, Nasser H#, Morioka Y#, Nao N#, Ito J#, Uriu K#, Tsuda M#, Zahradnik J# (#equal contribution), Shirakawa K, Suzuki R, Kishimoto M, Kosugi Y, Kobiyama K, Hara T, Toyoda M, Tanaka YL, Butlertanaka EP, Shimizu R, Ito H, Wang L, Oda Y, Orba Y, Sasaki M, Nagata K, Yoshimatsu K, Asakura H, Nagashima M, Sadamasu K, Yoshimura K, Kuramochi J, Seki M, Fujiki R, Kaneda A, Shimada T, Nakada T, Sakao S, Suzuki T, Ueno T, Takaori-Kondo A, Ishii KJ, Schreiber G, The Genotype to Phenotype Japan (G2P-Japan) Consortium, Sawa H, Saito A*, Irie T*, Tanaka T*, Matsuno K*, Fukuhara T*, Ikeda T*, Sato K* (*equal correspondence). Virological characteristics of the SARS-CoV-2 Omicron BA.2 spike. Cell. 185, 2103-2115.e19, 2022.

[研究論文]
URLとタイトルをコピーする