Saito A#, Irie T#, Suzuki Rigel#, Maemura T#, Nasser H#, Uriu K#, Kosugi Y# (#equal contribution), Shirakawa K, Sadamasu K, Kimura I, Ito J, Wu J, Iwatsuki-Horimoto K, Ito M, Yamayoshi S, Loeber S, Tsuda M, Wang L, Ozono S, Butlertanaka EP, Tanaka Y, Shimizu R, Shimizu K, Yoshimatsu K, Kawabata R, Sakaguchi T, Tokunaga K, Yoshida I, Asakura H, Nagashima M, Kazuma Y, Nomura R, Horisawa Y, Yoshimura K, Takaori-Kondo A, Imai M, The Genotype to Phenotype Japan (G2P-Japan) Consortium, Tanaka S*, Nakagawa S*, Ikeda T*, Fukuhara T*, Kawaoka Y*, Sato K* (*equal correspondence). Enhanced fusogenicity and pathogenicity of SARS-CoV-2 Delta P681R mutation. Nature. 603, 700-705, 2022.

[研究論文]
URLとタイトルをコピーする